Skip to main content

Sản xuất Chương trình Truyền hình Trực tiếp

  • Các sản phẩm và Giải pháp chuyên nghiệp cho ngành phát thanh và truyền hình
  • Sản xuất nội dung trong Truyền hình và Trực tiếp
  • Màn hình phục vụ sản xuất TRIMASTER EL OLED và LCD
  • Tham khảo, sản xuất truyền hình và các ứng dụng chuyên nghiệp
  • Định dạng chuyên nghiệp HD and SD hàng đầu thế giới
  • Hoàn toàn sáng tạo, dễ vận hành và linh hoạt
  • Có đầy đủ bộ trộn video SD/HD và các hiệu ứng
  • Bao gồm dòng MVS bộ trộn hình thế hệ 3G tiếp theo
  • Vận hành 2D và 3D