Skip to main content

Micro Định hướng MAS-A100

Giải pháp giảng dạy và thuyết trình rảnh tay từ Sony
Thiết bị MAS-A100 cung cấp các bài giảng, bài thuyết trình rảnh tay và đơn giản cùng với khả năng ngăn cản âm thanh phản hồi.

So sánh sản phẩm